top of page
ייפוי כוח מתמשך

בחודש 4/17 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ויצר מהפיכה בתחום האפוטרופסות. מעתה, אדם יכול לתכנן את עתידו, ולקבוע מי ינהל את ענייניו כאשר לא יוכל עוד לעשות זאת בכוחות עצמו.

הנ"ל נעשה ללא התערבותה של  המדינה וללא צורך בפניה לבית המשפט.

התכנון נעשה בקפידה באופן מקצועי באמצעות מתן הנחיות מקדימות ורחבות ככל שניתן המתייחסות למגוון נושאים בחיי היומיום של האדם לרבות בנושאים רפואיים, רכושיים ואישיים.

bottom of page