top of page
ייפוי כוח רפואי

 


משרדנו עוסק במתן ייעוץ משפטי, בעריכה ובחתימה על"הנחיות רפואיות מקדימות" ו"ייפוי כוח רפואי" בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

במסגרת הייעוץ המשפטי הניתן ללקוח, נבחנות מלוא האפשרויות העומדות בפניו והנוגעות לעתיד הטיפול הרפואי אשר יינתן או לא יינתן לו.
bottom of page